Algemene voorwaarden

artikel 1 toepasselijkheid 1.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Praktijk IQbus en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Praktijk IQbus uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Praktijk IQbus.

artikel 2 totstandkoming van de overeenkomst 2.1 De overeenkomst tussen Praktijk IQbus en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door Praktijk IQbus en de opdrachtgever en/of door een door beide partijen ondertekende bevestiging van de offerte. 2.2 De offertes van Praktijk IQbus zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij ten behoeve van de offerte alle informatie die van belang is voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt. 2.3 Indien in een offerte is opgenomen dat deze gedurende een bepaalde tijd geldt, dan komt een overeenkomst tot stand doordat de opdrachtgever de offerte binnen deze termijn schriftelijk accepteert. Is in de offerte geen geldigheidsduur opgenomen, dan bindt deze offerte Praktijk IQbus niet en komt een overeenkomst tot stand indien en voor zover Praktijk IQbus een aan hem verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt.

artikel 3 uitvoering van de overeenkomst 3.1 Praktijk IQbus spant zich in de gegeven overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en binnen de afgesproken termijnen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 3.2 Indien in de overeenkomst de naam van een onderwijsadviseur is opgenomen behoudt Praktijk IQbus zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker deze werkzaamheden te laten uitvoeren, zonder dat dit voor de deelnemer/opdrachtgever recht geeft op ontbinding van de overeenkomst. 3.3 Een activiteit kan door overmacht of bij onvoldoende deelnemers niet doorgaan, dit ter beoordeling van Praktijk IQbus. Indien Praktijk IQbus hiervoor verantwoordelijk is zullen reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. 3.4 Indien een activiteit door toedoen van de opdrachtgever geen doorgang kan vinden, ook op enig ander moment in het schooljaar, vervalt dit recht op restitutie. 3.5 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na beëindiging van de overeenkomst aan Praktijk IQbus te worden gemeld. Als een klacht van de opdrachtgever tijdig is gemeld en terecht is zal Praktijk IQbus de gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. Door herstel is Praktijk IQbus ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

artikel 4 verplichtingen van de opdrachtgever 4.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in bezit zijn van Praktijk IQbus. 4.2 Verder moet gerekend kunnen worden op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers uit de organisatie van de opdrachtgever. 4.3 De opdrachtgever geeft zonder overleg met Praktijk IQbus geen opdracht aan derden wier werkzaamheden de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

artikel 5 wijzigingen en aanvullingen 5.1 Zodra tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van Praktijk IQbus aanpassing van de overeenkomst nodig maken, dan treedt Praktijk IQbus direct in overleg met de opdrachtgever. 5.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door Praktijk IQbus zijn vastgelegd en hebben slechts betrekking op die betreffende overeenkomst.

artikel 6 prijzen 6.1 Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief de van toepassing zijnde omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. 6.2 In de overeenkomst worden ook de overige voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke kosten, bijvoorbeeld voor boeken, readers of verbruiksmateriaal, genoemd 6.3 Praktijk IQbus houdt zich het recht voor om gepubliceerde tarieven in de loop van het schooljaar aan te passen. Deze prijswijzigingen zijn uiteraard niet van toepassing op bestaande overeenkomsten.

artikel 7 betaling 7.1 Tenzij anders overeengekomen is, dient betaling plaats te vinden in drie termijnen voor opdrachten vanaf €5.000: 20% van de in de overeenkomst genoemde prijs bij tekenen van de offerte, 70% van de overeengekomen prijs bij 50% realisatie van de overeengekomen uren van de overeenkomst, het resterende bedrag dat volgens de einddeclaratie verschuldigd is na afloop van de overeenkomst. Voor opdrachten tot € 5.000 geldt 100% facturering na ondertekening van de offerte. 7.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 2 weken na dagtekening van de factuur. 7.3 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de betaling, wordt vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening gebracht, vermeerderd met een opslag van 5%. Indien betaling van de eerste twee termijnen 8 weken na dagtekening nog steeds niet heeft plaatsgevonden wordt [verdere] uitvoering van de overeenkomst door Praktijk IQbus opgeschort. 7.4 Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden gedaan. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Praktijk IQbus op te schorten. 7.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te zijn.

artikel 8 vertrouwelijkheid / bescherming persoonsgegevens 8.1 Partijen zijn over en weer jegens elkaar geheimhouding verplicht van wederzijdse bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis hebben genomen. Deze geheimhoudingsplicht duurt voort ook na beëindiging van de overeenkomst. Daarnaast staan partijen er jegens elkaar voor in dat door hen ingeschakelde derden een zelfde geheimhoudingsplicht wordt opgelegd. 8.2 Praktijk IQbus stelt alles in het werk om de privacy van de deelnemer/ opdrachtgever te beschermen. De persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

artikel 9 vervanging bij ziekte en dergelijke 9.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betrokken medewerker als gevolg van ziekte of andere omstandigheden niet in staat is de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, zorgt Praktijk IQbus tijdig voor vervanging.

artikel 10 aansprakelijkheid 10.1 Praktijk IQbus is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst mocht lijden. 10.2 Praktijk IQbus is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer/opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een activiteit. 10.3 Op deze aansprakelijkheidsuitsluiting zal Praktijk IQbus geen beroep doen ingeval de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Praktijk IQbus. 10.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Praktijk IQbus zal opdrachtgever Praktijk IQbus vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij Praktijk IQbus alle schade vergoeden die Praktijk IQbus lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

artikel 11 intellectueel eigendom 11.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking op het door Praktijk IQbus geleverde product, berust bij Praktijk IQbus. De opdrachtgever krijgt het recht op gebruik hiervan binnen het kader van de overeenkomst.

artikel 12 voortijdige beëindiging overeenkomst 12.1 Ingeval van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten van rechtswege met onmiddellijke ingang zijn ontbonden en zijn alle vorderingen van Praktijk IQbus op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. 12.2 Bij verzuim van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van Praktijk IQbus op de opdrachtgever (eveneens) onmiddellijk en volledig opeisbaar, is Praktijk IQbus bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en heeft Praktijk IQbus voorts recht op schadevergoeding. 12.3 Daarnaast -en los daarvan- bestaat de mogelijkheid van voortijdige beëindiging. De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd als één van beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet langer kan worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken. Voor overeenkomsten met een doorlooptermijn van meer dan twee maanden wordt een opzegtermijn van tenminste één maand in acht genomen. Tot beëindiging wordt slechts overgegaan nadat gebleken is dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.

artikel 13 geschillen 13.1 Als door of naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Praktijk IQbus, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Als het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan wordt het voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. 13.3 Op alle overeenkomsten en op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

15 mei 2014